Posted on

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

مقدمه: بیت کوین، واحد ارز دیجیتالی در کنار دیگر ارزهاي مجازي چند سالی است هوادارانی پیدا کرده و از آن براي درآمدزایی یا سرمایه گذاري استفاده میشود و به نظر میرسد یکی از اولویتهاي مهم برخیاز مردم، سرمایهگذاري در این بخش است. در سالهاي اخیر به دلیل ارزان بودن تعرفه برق در ایران، اینحرفه رونق زیادي گرفته و کشور ایران به یکی از بازارهاي اصلی فروش دستگاههاي ماینر تبدیل شده است. تراکنشهاي بیتکوین بدون دخالت هیچ واسطهاي نظیربانکها انجام میشود؛

در حقیقت بیتکوین تنها یک عدد رمزنگاري شده منحصربه فرد در شبکه بلاكچین بوده که افراد توسط الگوریتمهاي ریاضی استاندارد به آن دست پیدا میکنند. روش: در پژوهش زیر سعی گردیده با استفاده از منابع اینترنتی، کتابهاي تألیف شده، آرشیو اخبار روزنامهها و … ضمن آشنایی با بیتکوین به آسیبها و تهدیدهاي آن پرداخته شود. ابتدا به شرح بیتکوین، تعداد و زمان تقریبی استفاده از آن اشاره میشود و سپس وارد مفاهیم نظري پژوهش میگردیم و با عناوینی نظیر معناي اصطلاحی بیتکوین، پشتوانه و نحوه درآمدزایی از طریق دستگاههاي ماینر، ویژگیهاي آن، سابقه ورود آن در ایران، نحوه استخراج و همچنین وضعیت این پدیده نوظهور در جزیره کیش تشریح و در پایان با در نظر گرفتن مطالب اعلامی نتیجهگیري انجام میشود.

نتیجه گیري: بیتکوین در سالهاي آینده به چالش جدي کشور تبدیل خواهد شد و مخصوصاً در فصل گرما توان برق مصرفی کشور را با محدودیت روبرو خواهد ساخت. از طرفی فعالیت تعدادي افراد سودجو در فضاي مجازي و حقیقی موجب شکل گیري پدیده قاچاق و خریدوفروش ماینرهاي استخراج رمز ارزهاي دیجیتال گردیده و عدهاي از افراد نیز در منازل و از طریق انشعابهاي غیرمجاز اقدام به نصب دستگاههاي ماینر و استخراج بیتکوین مینمایند که ترتیبات قانونی و انتظامی لازم براي مقابله با اثرات منفی آن مورد نیاز است.

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

در دنیا بیشتر از هزار نوع ارز يا پول ديجیتال وجود داشته که مشهورترين آنها بین مردم عادی، بیتکوين است. در شیوه سنتی، ارزش پول را پشتوانه هايی مثل طلا تعیین میکرد. سالها پیش که اين مفاهیم تازه در حال شکل گیری بودند، افراد با سپردن طالهايشان به بانکها اسکناس دريافت میکردند. اکنون در دنیای مجازی افراد با کند و کاو )ماينینگ(در معدن )ماين( پول مجازی را استخراج میکنند. پیدا کردن طال در گذشته با رفتن به معادن امکانپذير بود و امروز با حل معادله های رياضی پیچیده به کاربر )جوينده پول مجازی( مقدار مشخصی بیتکوين داده میشود. به زبان ساده، بیتکوين شبکه يا سروری متمرکز ندارد و کار خود را بر اساس بالکچین يا همان زنجیره بلوکی انجام میدهد.

باز هم به زبان ساده، ماينرها کامپیوترهايشان را بهمنظور تأيید تراکنشها در اختیار شبکه؛ مثالً بیتکوين يا ارزهای ديجیتال ديگر قرار میدهد و در ازای قدرت و فعالیت کامپیوترهايشان، بیتکوين بهعنوان جايزه يا دستمزد دريافت میکنند. بر همین اساس هرچقدر بازدهی دستگاه پردازنده بیشتر باشد، در زمان کوتاه میتواند مقدار بیتکوين بیشتری دريافت کند. بسیاری از کارخانه های متروکه و قديمی که برق صنعتی و فضای مناسب دارند، حاال تبديل به مجتمع های مخفی ماينینگ شدهاند. از سوی ديگر، چون برق برخی اماکن رايگان است شاهد استخراج پول ديجیتال هستیم. در واقع بدون پول برق عمالً ماين کردن حتی با دستگاههای قديمی هم سوددهی دارد؛

هرچند ماينرهایقديمی برق زيادی هم مصرف میکنند. بیتکوين، بهعنوان يک واحد ارز ديجیتالی در کنار ديگر ارزهای مجازی چند سالی است هوادارانی پیدا کرده و از آن برای درآمدزايی يا سرمايه گذاری استفاده میشود. با درنظر گرفتن تهديدها و آسیبهای آن آيا میتوان در جهت رونق کسب وکار و درآمدزايی مطمئن استفاده کرد؟

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن
با عنايت به اينکه اخیراً تعدادی از سرمايه گذاران داخلی با همکاری شرکتهای خارجی اقدام به ايجاد مزارع بیتکوين در برخی از شهرها نموده و از آنجائی که استخراج بیتکوين با مصرف بالای برق امکانپذير بوده و از طرفی سودآور بودن فعالیت در اين حرفه موجب سوءاستفاده برخی افراد طمعکار در جهت استفاده از برقهای خانگی و صنعتی با تعرفه دولتی بهمنظور تولید و استخراج بیتکوين گرديده؛ لذا پژوهش زير ابعاد موضوع را دقیقاً بررسی، چالشها و آسیبهای موجود را تشريح مینمايد.

بیتکوين چیست؟

هرچند پاسخ کامل به اين پرسش بهسادگی امکانپذير نیست، اما در ابتدای اين نوشته يک پاسخ ساده به شما میدهیم: بیتکوين يک نوع پول است؛ درست مثل طال و نقره که سالها برای تجارت از آنها استفاده میشده و بعدها اسکناس و بعدتر حواله ها و تراکنشهای بانکی جايگزين آنها شده است. تمامی اين ابزارها در بره ههايی از تاريخ نقش پول را در مبادالت انسانها داشته است.

بیتکوين نیز يک نوع پول و وسیله تجارت در بستر اينترنت است و در اين موضوع بیشتر به حواله و تراکنشهای بانکی شبیه است؛ اما در اصطالح، بیتکوين يک پول يا ارز ديجیتالی است که به صورت الکترونیکی توزيع و استفاده میشود. شبکه اين ارز ديجیتال به صورت غیرمتمرکز و کاربر به کاربر است. هیچ شخص و يا نهادی اين شبکه را کنترل نمیکند. ارز ديجیتال نمیتواند خارج از برنامه ريزی انجام شده چاپ يا خلق شود و تعداد آنها نیز محدود است. تراکنشهای شبکه بیتکوين در يک الگ عمومی با تکنولوژی بالکچین ذخیره میشوند.

مطالب پیشنهادی  اموزش کسب درامد میلیونی از کریپتوتب

در واقع، پول آينده بیتکوين و يا چیزی شبیه آن خواهد بود. در روش استخراج اينترنتی قطعاً اسکناس يا سکه وجود نداشته و بیتکوين يک روش پرداخت ديجیتال است که بر مبنای رمزنگاری و با شبکهای از کامپیوترها ممکن میشود. بیتکوين ارزی نیست که بانک مرکزی داشته باشد و نقل و انتقالها با تأيید در شبکه ممکن میشود. اعضای اين شبکه میتوانند با حل مسائل رياضی، بیتکوينهای جديد استخراج کنند. هر بیتکوين زنجیرهای ديجیتال از سوابق تراکنش دارد )Blockchain )که به صورت توزيع شده روی شبکه ذخیره سازی و بهروز رسانی میشود. زنجیره بیتکوين ظرفیت اضافه شدن يک مگابايت اطلاعات در هر 01 دقیقه را دارد. برای استخراج بیتکوين به دستگاههايی به نام ماينر )استخراج کننده( نیاز است، دستگاههايی که اغلب در کشور چین تولید و بهصورت عمدتاً قاچاق وارد ايران میگردد.

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

سازنده و پشتوانه بیتکوین

بیتکوين برای اولین بار در سال 2113 به عنوان يک نرمافزار متنباز توسط برنامه نويسی ناشناس با گروهی از برنامه نويسان تحت نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. شايعات زيادی در مورد هويت واقعی ساتوشی ناکاموتو مطرح شده است؛ اما اغلب افراد نام برده شده به عنوان خالق بیتکوين، اين ادعا را رد کردهاند. ناکاموتو خود را يک مرد 33 ساله ژاپنی میداند. بااينحال از آنجايی که تسلط وی به زبان انگلیسی بسیار خوب به نظر میرسد و هیچ نشانه ای از نرم افزارهای وی در ژاپن وجود ندارد، در مورد اين ادعا ترديدهايی وجود دارد. در اواسط سال 2101 ناکاموتو به سراغ موارد ديگری رفت و بیتکوين را در اختیار چند عضو برجسته جامعه بیتکوين قرار داد.

ساتوشی نام گاوين اندرسون را بهعنوان برنامه نويس و توسعه دهنده اصلی اعالم کرده است. تخمین زده میشود که ناکاموتو دارای يکمیلیون بیتکوين است که ارزش آن با قیمت فعلی چیزی حدود 0.5 میلیارد دالر تخمین زده میشود. به گفته گاوين اندرسون اولین چیزی که او پس از ناکاموتو در اين پروژه بر آن تمرکز کرد، تمرکززدايی بیشتر شبکه بیتکوين بود. او گفته که بهگونهای عمل کرده که حتی اگر با اتوبوس تصادف کند، اين ارز ديجیتال بهصورت مستقل و خودگردان به وجود خودش ادامه میدهد. در ابتدا بايد بگويیم هیچ ارزی در حال حاضر پشتوانه ندارد!

در گذشته ارزها توسط بانکهای مرکزی به طور قراردادی با مقدار مشخصی طال يا ارز ساير کشورها پشتیبانی يا به عبارت دقیقتر در مواقع مورد نیاز تسويه میشدند، اما بعد از لغو قراردادهای بینالمللی در اين خصوص در دهه هفتاد میلادی، سیستم ارزی شناور در دنیا رايج شد. از آن زمان پشتوانهای برای ارزها وجود ندارد و اعتبار و ارزش ارزها در حال حاضر به میزان مقبولیت آنها در بین افراد و جوامع بستگی دارد. بیتکوين هم از اين قاعده مستثنا نیست و يک ارز شناور و در حال حاضر نسبتاً مورد استقبال است. البته بیتکوين چند گام از ارزهای سنتی جلوتر است و سیستم بسیار شفاف، پیشرفته، منظم، دقیق و از پیش تعیین شدهای برای خلق بیتکوينهای جديد دارد. برخالف ارزهای سنتی که بهصورت بیرويه و غیر شفاف و عمدتاً بدون اطلاع عموم، توسط بانکهای مرکزی چاپ يا خلق میشوند، شبکه بیتکوين طبق يک قرارداد از پیش تعیین شده،

در هر بلوک مقدار مشخصی بیتکوين را خلق میکند که به عنوان پاداش به استخراجکننده يا ماينر همان بلوک تعلق میگیرد. طبق اين قرارداد، اين مقدار بیتکوين تازه خلق شده در هر بلوک که پاداش استخراج کننده بلوک است، هر چهار سال به نصف کاهش پیدا میکند. در چهار سال اول فعالیت شبکه بیتکوين اين پاداش 01 بیتکوين برای هر بلوک بوده و در حال حاضر 0.02 بیتکوين برای هر بلوک است. با توجه به اينکه بهطور میانگین هر ده دقیقه يک بلوک ايجاد میشود و پاداش استخراج هر چهار سال به نصف کاهش پیدا میکند، درنهايت تعداد 20 میلیون بیتکوين تولید خواهد شد.

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

ویژگیهای بیتکوین:

غیرمتمرکز بودن:يکی از اهداف اصلی ساتوشی ناکاموتو هنگام خلق بیتکوين، استقلال شبکه آن از هرگونه قدرت کنترل گر بود. اين ارز ديجیتال رمزپايه به گونهای طراحی شده است که هر شخص و هر کسب کار وهمچنین هردستگاه دخیل در استخراج و تأيید اعتبار تراکنشها، بخشی از يک شبکه وسیع را تشکیل میدهند. همچنین طراحی طوری است که حتی اگر بخشی از شبکه از دسترس خارج شود، پول همچنان در حرکت خواهد بود.

ناشناس بودن:

اين روزها بانکها تقريباً همه چیز را دربارهی مشتريان خود شامل تاريخچه اعتبار، آدرسها، شماره تلفنها و روند دخلوخرج را میدانند. با توجه به اينکه نیازی نیست کیف پول به هیچگونه اطالعات شناسايی شخصی مرتبط شود، اين داستان در بیتکوين بسیار متفاوت است. درحالیکه برخی از مردم نمیخواهند اموال آنها به وسیله هیچيک از مقامات کنترل و رديابی شود، گروهی ديگر ممکن است استدالل کنند که تجارت مواد مخدر، تروريسم و ساير فعالیتهای غیرقانونی و خطرناک با توجه به ويژگی ناشناس بودن بیتکوين، رشد و رونق پیدا میکند.

شفا بودن:

ناشناس بودن هويت دارندگان بیتکوين نسبی است، زيرا تراکنشهای اين ارز رمزپايه تنها زمانی انجام میگیرند که در پلت فرم بلاکچین ذخیره شده باشند. در تئوری، اگر آدرس کیف پول شما به طور عمومی مورد استفاده قرار گیرد، هر شخصی به وسیله  مطالعه دفتر حساب بلاکچین، قادر است بگويد چه مقدار پول در آن قرار دارد. هرچند، رديابی از آدرس بیتکوين به اشخاص هنوز هم تقريباً غیرممکن است. کسانی که تمايل دارند تراکنشهايشان ناشناس بماند، میتوانند اقدامات لازم را برای گريز از رادار انجام دهند. کیف پولهای متعددی وجود دارند که ابهام در تراکنشها و امنیت شما را در اولويت قرار میدهند، اما ساده ترين کار، استفاده از چندين آدرس و عدم انتقال مقادير عظیم پول تنها به يک آدرس بیتکوين است.

مطالب پیشنهادی  چگونه بیت کوین بخریم

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

سرعت  انتقال:

شبکه بیتکوين پرداختها و انتقال را تقريباً بالفاصله انجام میدهد و بهطور معمول فقط چند دقیقه طول میکشد که در آنسوی دنیا شخص ديگری ارز را دريافت کند، درحالیکه انجام چنین انتقالی در بانکها میتواند چندين روز طول بکشد.

غیرقابل لغو بودن:

زمانی که بیتکوين را برای کسی انتقال میدهید، هیچ راهی برای لغو يا بازگرداندن آن وجود ندارد، مگر اينکه شخص دريافت کننده بخواهد بیتکوين را به شما بازگرداند. اين يک تضمین برای دريافت و انتقال پرداخت است؛ به اين معنی که شخصی که شما ارز را برای وی انتقال داده ايد هرگز نمیتواند ادعا کند که انتقال برای وی انجام نشده است.

آزاد بودن:

بیتکوين از کنترل مقامات دولتی و حکومتی و تحمیل هزينهها آزاد است. وقتی برای خريد چیزی با بیتکوين اقدام میکنید، متوجه خواهید شد که ارزهای رمزنگاری به همان اندازه پولهای فیزيکی رايج شدهاند. با توجه به افزايش و وجود تعداد زياد بازارهای اينترنتی که فقط بیتکوين را قبول میکنند، میتوانید بعضی موارد را با بیتکوين راحت تر از هر ارز ديگری خريداری نمايید.

قابلیت انتقال و حمل بالا:

يکی از ويژگیهای متمايز پول، قابل حمل بودن آن است به اين معنی که بايد بهآسانی حمل و استفاده شود. از آنجايی که بیتکوين يک ارز کامالً ديجیتال است، عمالً میتوان هر مقدار ارز را تنها در يک فلش يا يک برگه کاغذ يا حتی بهصورت کیف پولهای آنلاين حمل کرد. ارزهای رمزنگاری به افراد اجازه میدهد تا آزادانه ارز خود را تنها از طريق اسکن يک کد QR يا يک کلیک در کیف پولهای آنلاين دريافت يا ارسال کنند. اين انتقال با کمترين زمان و کمترين هزينه و بدون نیاز به حضور واسطه قابل انجام است و تنها چیزی که نیاز داريد اينترنت است.

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

چگونه میتوان بیتکوین تهیه کرد ؟

سادهترين روش برای داشتن بیتکوين خريد آن است. اين ارز رمزپايه را میتوان از طريق انواع صرافیهای قابل اعتمادموجودو دردسترس خريداری کردو يا بهطور مستقیم از طريق ساير اشخاص آن را خريد. جهت پرداخت میتوان از پول نقد يا کارتهای اعتباری استفاده کرد و يا حتی از طريق ساير ارزهای رمزنگاری و تبادل با بیتکوين، آن را تهیه کرد؛ اما برای اولین انتقال و دريافت بیتکوين شما به يک کیف پول نیاز خواهید داشت.

برای تهیه کیف پول گزينه های مختلفی وجود دارند، اما از مهمترين آنها میتوان به کیف پولهای آنالين و کیف پولهای نرمافزاری که بر روی هارد رايانه شما ذخیره میشوند اشاره کرد. هیچ کیف پولی بهطور کامل امن نیست، زيرا هارد رايانه شما میتواند خراب شود و يا کیف پول آنالين ممکن است مورد حمله هکرها قرار گیرد. کیف پولهای موبايل نیزوجوددارند که دارای ظرفیت ذخیرهسازی بالایی هستند و هرلحظه همراه شماهستند. کیف پولهای سخت افزاری و کیف پول کاغذی با دو کد QR نوع ديگر کیف پولها هستند که نسبت به حمالت سايبری و يا خرابی سخت افزاری ايمن میباشند.

يکی از سايتهای ارائه دهنده کیف پول آنلاين، بالکچین دات کام است که جزو اولین وب سايتها در اين زمینه نیز میباشد. در آموزش زير میتوانید روش استفاده از اين کیف پول آنالين را مشاهده نمايید. راه ديگر به دست آوردن بیتکوين، استخراج آن است. فقط چند سال پیش هر کسی با داشتن يک رايانه قدرتمند میتوانست بیتکوين استخراج کند، اما در حال حاضر ديگر اينگونه نیست. محبوبیت در حال افزايش اين ارز و نرخ تبادل آن باعث شد تا کمپانیهای بزرگ وارد گود شوند و با دستگاههای قدرتمند و تا دندان مسلح اقدام به استخراج بیتکوين کنند. اين موضوع باعث مشکل شدن استخراج شده و هزينههای انرژی و هزينه استخراج مقرون به صرفه آن را افزايش داده است. علاوه بر اين میزان بیتکوينهای قابل استخراج بهطور مداوم در حال کاهش است. هرچند سودآوری استخراج بیتکوين به صورت رؤيايی اولیه نیست ولی هنوز هم يک شیوه مناسب برای کسب درامد میتواند باشد. جهت کسب اطلاعات کامل در خصوص استخراج بیتکوين در مقاله زير به صورت مفصل به اين موضوع پرداخته شده است

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

تعداد و زمان تقریبی فعالیت در زمینه بیتکوین:

در حال حاضر تعداد 20 میلیون بیتکوين در جهان وجود دارد و ظرفیت فعلی برای اين تعداد طراحی شده است. حدود 0/03 میلیون از بیتکوين های موجود استخراج شده و مابقی برابر اعالم متخصصان اين صنعت طی زمانبندی 51 ساله به اتمام خواهد رسید و پس از آن احتمال دارد شکل و محتوای آن تغییر و در قالب ديگر وارد اقتصاد جهانی گردد. عمر هر دستگاه ماينر بهطور مفید حدود 3 سال است و پس از آن بازدهی اولیه را ندارد. ازنظر بسیاری از مردم، مزيت اصلی بیتکوين، استقالل آن از دولتهای جهان، بانکها و شرکتها است. هیچ مقام و يا صاحب قدرتی قادر نیست در تراکنشهای بیتکوين دخالتی داشته باشد، بر آنها مالیات بسته و يا پول مردم را بهزور چپاول کند. عالوه بر اين، فعالیت بیتکوين کامالً شفاف است. هر تراکنشی که صورت میگیرد در يک دفتر حساب گسترده عمومی به نام بلاکچین ذخیره میگردد.

مطالب پیشنهادی  صفرتا صد استخراج بیت کوین رایگان

اساساً، بااينکه بیتکوين به عنوان يک شبکه تحت کنترل نیست، اين امکان را برای کاربرانش فراهم میسازد تا کنترل کاملی بر تمام امورات مالی خود داشته باشند. پیش بینی میشود که استخراج تمام واحدهای بیتکوين تا سال 2150 طول بکشد وقتی که 20 میلیون بیتکوين تولید شد، ديگر بیتکوينی وجود نخواهد داشت. بااينحال اين بدان معنا نیست که پس از آن بیتکوين نابود خواهد شد و با شکل جديد تولید خواهد شد.

آیا باید بیتکوین نرید؟

يکی از چیزهايی که بیتکوين به آن شهرت دارد، نوسانات قیمت آن است. وجود افزايشهای بزرگ و سريع و همچنین کاهشهای چشمگیر در قیمت آن عجیب وغريب نیست. در اواسط دسامبر 2103 ،بیتکوين به باالترين قیمت خود رسید و از سطح 03101 دالر عبور کرد و سپس تنها در چند روز ريزش کرد و به زير قیمت 02111 دالر کاهش يافت. قیمت آن در ماه فوريه نیز به کمتر از 3111 دلار افت کرد. آن زمان گاهی اوقات ارزش آن به مقدار 2111 دلار تنها در يک ساعت کاهش میيافت. هیچ توضیح دقیقی برای اينکه قیمت بیتکوين در سالهای آينده چقدر خواهد بود وجود ندارد.

قیمت آن ممکن است تقريباً به صفر سقوط کند، ممکن است در قیمت فعلی خود همچنان بماند و يا دوباره اوج بگیرد، دو برابر، سه برابر، چهار برابر شود و يا تا ده برابر افزايش يابد. هیچکس نمیتواند دقیقاً پیشبینی کند چه چیزی اتفاق خواهد افتاد و ه اينکه آنها تا چه اندازه خوب اين فناوری را درک میکنند و يا به چه میزان تجزيه وتحلیل های بازار را انجام داده اند، بستگی ندارد. برای مثال، جان مکافی از آينده درخشان بیتکوين خیلی مطمئن است، او در توئیت خود نوشت به حتم قیمت هر بیتکوين تا سه سال آينده حداقل به 011 هزار دالر میرسد درحالیکه وارن بافت پیشبینی میکند قیمت بیتکوين بدون شک پايانی بد خواهد داشت

پدیده نوظهور بیتکوین، چالشها و آسیبهاي آن

چگونگی رآمدزایی از طریق بیتکوین:

به دلیل اقتصاد نوپای بیتکوين، ماهیت جديد آن و گاهی بازارهای غیر نقدی، بهای بیتکوين میتواند در يک دوره زمانی کوتاهمدت بهصورت پیش بینی نشدهای افزايش يا کاهش پیدا کند. در نتیجه نگهداری پسانداز با بیتکوين در حال حاضر توصیه نمیشود. به بیتکوين به عنوان يک سرمايه در معرض ريسک زياد نگاه کنید و به هیچوجه پولی را که توانايی باختن آن را نداريد، با بیتکوين پس انداز نکنید. اگر قرار است از طريق بیتکوين به شما چیزی پرداخت شود، سرويسهای بسیاری هستند که میتوانند آن مبلغ را برحسب ارز محلی، به شما پرداخت نمايند.

به هرحال درآمدزايی دستگاههای ماينر بستگی به مدل دستگاهها و ظرفیت و سختی شبکه دارد و قیمت هر دستگاه ماينر در نوسان بوده به طوریکه در ماههای اخیر بین 5 میلیون تا 00 میلیون تومان قیمتگذاری و معامله گرديده است. سیستمی به نام بلاکچین وجود داشته که ازنظر امنیتی قوی بوده و امکان هک کردن آن ازنظر متخصصان غیرممکن است. شخص بهمحض راه اندازی دستگاههای ماينر و وصل شدن به شبکه های جهانی نوعی کد 31 کلمهای به صاحب حساب ارزی اختصاص که بهوسیله اين کدها وارد شبکه شده و کارمزد ارتباط دستگاهها بهحساب تعريفشده وی واريز میگردد و با توجه به نوع دستگاهها و مدل آنها میزان کارمزد متغیر است. مثالً بهطور متوسط دستگاههايی با قیمت 1 میلیون تومان، در هر ماه درآمدی حدود 311 الی 111 هزار تومان را دارد. موقعیت قانونی بیتکوين از کشوری تا کشور ديگر بسیار متفاوت است.

در برخی کشورها، استفاده و معامله از طريق بیتکوين ترغیب میشود، درحالیکه در ديگر کشورها غیرقانونی و ممنوع اعلام شده است. نگرانیهای زيادی در رابطه با نیاز جنايتکاران به بیتکوين وجود دارد. برخی خبرگزاریها حتی اعالم کردهاند شهرت بیتکوين تنها به دلیل توانايی آن برای مبادله کاالهای غیرقانونی است. در حقیقت، هنگامیکه بازار سیاه اينترنتی به نام Road Silk متالشی شد، ارزش بیتکوين فوراً کاهش يافت.

آیا بیتکوین یک شبکه هرمی است؟

هاوارد مارکس، يک سرمايه گذار میلیاردر اخیراً اظهار داشت ارزهای ديجیتال چیزی جز شبکه های هرمی نیستند. او گفت: موفقیت فعلی ارزهای رمزنگاری بر پايه هیچ چیزی جز تمايل مردم به بها دادن به چیزی که در واقع هیچ ارزشی فراتر از آنچه مردم برای آن پرداخت نمیکنند، نیست.
کسانی که در يک شبکه هرمی سرمايه گذاری میکنند، به جای اينکه سود خود را از طريق افرادی که در آن بیزينس کار میکنند، دريافت کنند، آن را از طريق پول خود و يا پول سرمايهگذاران بعدی دريافت میکنند. در بیتکوين، سود از منابع محدود اين ارز حاصل میشود. هرچه مردم بیشتری آن را خريداری کنند، میزان ارز در منابع آن کمتر میشود، ازاين رو باعث میشود ارزش هر ارز بیشتر و بیشتر شود. بیتکوين به هیچوجه با يک شبکه هرمی وجه اشتراک و يا ارتباطی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید